ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนารูปแบบการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
Development of stress coping model for caregivers of Elderly with Chronic Diseases in Wang Mai, Wang Sombun district, Sa Kaeo province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง 3. เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง
คำสำคัญ
ความเครียด,การเผชิญความเครียด,ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
บทคัดย่อย
การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง 3. เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรัง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามความเครียดและปัจจัยที่มีผลต่อความเครียด การวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และสถิติถดถอยพหุคูณ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ