ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการตนเองของชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวเมษยา บุญสีลา
ผู้ร่วมวิจัย : นางสาววงจันทร์ พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ปีนะภา นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา นายณัฐวุฒิ ทะนันไธสง นางสาวธีรารัตน์ จีระมะกร นายพิพัฒน์ ประจญศานต์
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
การจัดการขยะ
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. สารบัญชุด
 2. สารบัญตาราง
 3. สารบัญภาพ
 4. กิตติกรรมประกาศ
 5. บทที่ 2 ทบทวรวรรณกรรม
 6. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
 7. บทที่ 4 บริบทพื้นที่ศึกษา
 8. บทที่ 5 สังเคราะห์ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะใหม่
 9. บทที่1 บทนำ
 10. บรรณานุกรม
 11. ปกนอก-ปกในชุดขยะ

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ