ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของชุมชนตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา
ผู้ร่วมวิจัย : นายพิพัฒน์ ประจญศานต์ นายวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. ปก
 2. 3.-ABSTRACT
 3. 2.-บทคัดย่อภาษาไทย
 4. 4. บทที่ 1 บทนำ
 5. 5. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขยะ-ศรีณรงค์
 6. 6. บทท 3 วิธีดำเนินการวิจัย
 7. 7. บทที่ 4 บริบทพื้นที่ศึกษา-ขยะ ศรีณรงค์
 8. 8. บทที่ 5 ปฏิบัติการวิจัยในพื้นที่ ต.ศรีณรงค์
 9. 9. บทที่ 6 สรุป อภิปรายผล
 10. 10. อ้างอิง
 11. 13. ภาคผนวก ก แบบเก็บข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ชุมชน
 12. 14. ภาคผนวก ข แบบประเมินความความรู้ความเข้าใจการใช้เครื่องมือ new
 13. 15 ภาคผนวก ค ประวัติคณะวิจัย สสส อ.อุดมพงษ์

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ