ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การเพิ่มมูลค่าขยะจากกระบวนการจัดการคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์สำหรับประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือนของชุมชนตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
Adding value to waste from the waste sorting process in the community for Process Products for Household use in The Community of Muangkae Subdistrict, Satuk District, Buriram Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา
ผู้ร่วมวิจัย : นายพิพัฒน์ ประจญศานต์ นายวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มมูลค่าขยะจากกระบวนการจัดการขยะในชุมชนโดยแปรรูปผลิตภัณฑ์สำหรับใช้สอยในครัวเรือนของชุมชนตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการขยะในครัวเรือนของชุมชนตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
คำสำคัญ
การเพิ่มมูลค่าจากขยะ,การจัดการคัดแยกขยะ,แปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะ,ชุมชน
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. ปก
 2. 6. บทที่ 1 บทนำ
 3. 7. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 4. 8. บทท 3 วิธีดำเนินการวิจัย
 5. 9. บทที่ 4 บริบทพื้นที่ศึกษา-เมืองแก
 6. 10 บทที่ 5 ผลการประเมินข้อมูลพื้นฐาน-เมืองแก
 7. 11 บทที่ 6-เมืองแก
 8. 12 อ้างอิง
 9. 15 ภาคผนวก ค ประวัติคณะวิจัย สสส อ.อุดมพงษ์
 10. 2. บทคัดย่อภาษาไทย
 11. 3. ABSTRACT

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ