ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของเทศบาล ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวธีรารัตน์ จีระมะกร
ผู้ร่วมวิจัย : นางสาวกุลธิดา ธรรมรัตน์ นางสาวคณิตตา ธรรมจริยวงศา นางสาวเขมิกา อารมณ์
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. แบบสรุปโครงการวิจัยเทศบาลหนองตาด
 2. ปกนอก-ปกใน
 3. บทคัดย่อ
 4. กิตติกรรมประกาศ
 5. สารบัญ
 6. สารบัญตาราง
 7. สารบัญภาพ
 8. บทที่ 1 บทนำ หนองตาด
 9. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนองตาด
 10. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย หนองตาด
 11. บทที่ 4 บริบทพื้นที่ศึกษา หนองตาด
 12. บทที่ 5 ปฏิบัติงานวิจัยในพื้นที่ หนองตาด
 13. บทที่ 6 สรุป อภิปรายผล หนองตาด
 14. บรรณานุกรม
 15. ภาคผนวก

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ