ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือน ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นายณัฐวุฒิ ทะนันไธสง
ผู้ร่วมวิจัย : ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล วงษ์รัมย์ นายชลาวัล วรรณทอง
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. ปก
 2. บรรณานุกรม
 3. บทที่-6-สรุป-อภิปรายผล
 4. บทที่-5-การดำเนินงาน
 5. บทที่-4
 6. บทที่-3-วิธีดำเนินการวิจัย
 7. บทที่-2
 8. บทที่-1
 9. สารบัญ
 10. บทคัดย่อ
 11. กิตติกรรมประกาศ
 12. แบบสรุปโครงการวิจัยแจนแลน

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ