ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การจัดบริหารจัดการขยะในครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาววงจันทร์ พูลเพิ่ม
ผู้ร่วมวิจัย : นางสาวเมษยา บุญสีลา นางสาวสุดารัตน์ ปีนะภา
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. แบบสรุปโครงการวิจัย (บัวตูม)
  2. กิตติกรรมประกาศ บัวตูม
  3. บทที่ 1 บัวตูม
  4. บทที่ 2 บัวตูม
  5. บทที่ 3 บัวตูม
  6. บทที่ 4 บัวตูม
  7. บทที่ 5 บัวตูม edited
  8. ปกนอกและปกใน บัวตูม

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ