ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากขยะทั่วไปเพื่อเพิ่มรายได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มขยะชุมชน
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์สิงหา ปรารมภ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากขยะทั่วไปเพื่อเพิ่มรายได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มขยะชุมชน
คำสำคัญ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากขยะทั่วไปเพื่อเพิ่มรายได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มขยะชุมชน
 2. ปก
 3. ยทคัดย่อ
 4. สารบัญ
 5. สารบัญตาราง
 6. สารบัญภาพ
 7. บท1
 8. บท2
 9. บท3
 10. บท4
 11. บท5
 12. บรรณานุกรม
 13. ภาคผนวก
 14. ประวัติผู้วิจัย
 15. Proceedings

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ