ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาความรู้การใช้สมุนไพรรักษาอาการเบื้องต้นแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
The development of herbal uses in primary health care knowledge for village health volunteer : A case study of Sai Thong Subdistrict, Klong Hat District, Sa Kaeo Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขในการใช้สมุนไพรรักษาอาการเบื้องต้น 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความรู้การใช้สมุนไพรรักษาอาการเบื้องต้นของอาสาสมัครสาธารณสุข
คำสำคัญ
ความรู้,การใช้สมุนไพรรักษาอาการเบื้องต้น,อาสาสมัครสาธารณสุข
บทคัดย่อย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขในการใช้สมุนไพรรักษาอาการเบื้องต้น และศึกษาแนวทางการพัฒนาความรู้การใช้สมุนไพรรักษาอาการเบื้องต้นของอาสาสมัครสาธารณสุข ทำการศึกษาเชิงปริมาณในกลุ่มตัวอย่างคือ อาสาสมัครสาธารณสุขที่อาศัยอยู่ในตำบลไทยทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว และทำการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษา พบว่า ......................
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ