ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรเครือข่ายสู่วิถีการเกษตรปลอดภัย
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์วรรณี ทองระย้า
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ของเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นของเกษตรกรในพื้นที่เครือข่ายทั้ง 6 พื้นที่ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง อำเภอเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายและเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2. เพื่อพัฒนาการจัดการเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นของเกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรเครือข่าย 3. เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้การจัดการเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นของเกษตรกรที่เอื้อกับการเกษตรปลอดภัยของเกษตรกรเครือข่าย
คำสำคัญ
การจัดการเมล็ดพันธุ์
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. Concept Paper

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ