ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของชุมชนตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
Appropriate Practices in Households Waste Management and Waste Reduction in Samvaeng Subdistrict,Huairat District, Buriram Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวธีรารัตน์ จีระมะกร
ผู้ร่วมวิจัย : นางสาวกุลธิดา ธรรมรัตน์ นางสาวเขมิกา อารมณ์ นางสาวคณิตตา ธรรมจริยวงศา
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
"1. เพื่อหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะในครัวเรือนของเทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 2. เพื่อขยายผลแนวปฏิบัติการจัดการขยะในครัวเรือนของเทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ "
คำสำคัญ
แนวปฏบัติที่เหมาะสม,การจัดการขยะชุมชน, ชุมชน
บทคัดย่อย
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของชุมชนเทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยศึกษาวิธีการหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการและลดปริมาณขยะในครัวเรือนของชุมชนเทศบาลตำบลสามแวง และขยายผลแนวปฏิบัติการลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของเทศบาลตำบลสามแวง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ การสังเกต แบบสัมภาษณ์ และการประชุมระดมความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมในครัวเรือนของชุมชนเทศบาลตำบลสามแวง คือ การสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนและเทศบาลตำบลสามแวง มีการบริหารจัดการขยะได้อย่างยั่งยืน โดยที่ชุมชนมีการคัดแยกประเภทของขยะและนำไปกำจัดโดยถูกหลักสุขาภิบาล และชุมชนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและช่วยกันลดปริมาณขยะ พร้อมทั้งให้การส่งเสริมการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ โดยประโยชน์สําหรับงานวิจัยนี้สามารถนําไปปรับใช้เป็นแนวทางให้ชุมชนนําไปใช้ในการวางแผนการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพซึ่งนําไปสู่การลดปัญหาขยะในชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป
เอกสารงานวิจัย
 1. แบบสรุปโครงการวิจัยเทศบาลสามแวง
 2. แบบสรุปโครงการวิจัยเทศบาลสามแวง
 3. ปกนอก-ปกใน
 4. บทคัดย่อ ไทย-Eng
 5. กิตติกรรมประกาศ
 6. สารบัญ
 7. สารบัญตาราง
 8. สารบัญภาพ
 9. บทที่ 1 บทนำ สามแวง
 10. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามแวง
 11. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย สามแวง
 12. บทที่ 4 บริบทพื้นที่ศึกษา-ขยะ สามแวง
 13. บทที่ 5 ปฏิบัติการวิจัยในพื้นที่ สามแวง
 14. บทที่ 6 สรุป อภิปรายผล สามแวง
 15. บรรณานุกรม
 16. ภาคผนวก

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ