ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคม ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
The development of long term care model for older adults by civil society organizations participation : A case study of Benchakhon Subdistrict, Klong Hat District, Sa Kaeo Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบของตำบล เบญจขร 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสังคมตำบลเบญจขร
คำสำคัญ
การพัฒนารูปแบบ,การดูแลระยะยาว, ผู้สูงอายุ
บทคัดย่อย
ความเสื่อมของสภาพร่างกายตามอายุที่มากขึ้นร่วมกับการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังส่งผลให้ผู้สูงอายุอยู่ในภาวะพึ่งพิงมากขึ้น การดูแลระยะยาวเป็นรูปแบบการดูแลที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในประเด็นบริการการดูแลระยะยาวสำหรับผู้อายุ ความต้องการรับบริการการดูแลระยะยาว ปัญหาและอุปสรรคในการดูแลระยะยาวในชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ และแนวทางการดูแลระยะยาวในชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ โดยศึกษาในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในตำบลเบญจขร จังหวัดสระแก้ว กลุ่มตัวอย่างที่สัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ บุคคลสำคัญในชุมชน กลุ่มต่างๆ ในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษา พบว่า ......................
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ