ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเมืองแก ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
The Model of Participatory Community Water Management of Banmuangkae, Banmuangkae Subdistrict, Satuk District, Buriram Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.ฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ
ผู้ร่วมวิจัย : นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา นายพิพัฒน์ ประจญศานต์
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อหารูปแบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเมืองแก ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 2. เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติร่วมกันที่เหมาะสมในการการบริหารจัดการแหล่งน้ำของชุมชนเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเมืองแก ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
คำสำคัญ
รูปแบบ, การบริหารจัดการ,อุปโภคบริโภค,การมีส่วนร่วม
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. ปก
  2. บทที่ 1
  3. บทที่ 2
  4. บทที่ 3
  5. บทที่ 4
  6. บทที่ 5
  7. 6 รายการอ้างอิง
  8. ประวัติคณะวิจัย สสส เมืองแก
  9. 2.-บทคัดย่อภาษาไทย
  10. บทที่ 6

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ