ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบตลาดสีเขียวแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายสู่วิถีการเกษตรปลอดภัย
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ศรีไพร สกุลพันธ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารูปแบบตลาดสีเขียวปลอดภัยแบบเดิมและรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดสีเขียว 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการตลาดสีเขียวปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย
คำสำคัญ
ตลาดสีเขียว
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ