ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากป่าชุมชนของ ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
Guidelines for Creating Economic Value from Community Forest of Fao Rai Subdistrict, Fao Rai District, Nong Khai Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นายวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์
ผู้ร่วมวิจัย : นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา นายพิพัฒน์ ประจญศานต์
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
"1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 2. เพื่อหาแนวทางการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากป่าชุมชนของตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย "
คำสำคัญ
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ, ป่าชุมชน
บทคัดย่อย
"แนวทางการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากป่าชุมชนของตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน และ 2) เพื่อหาแนวทางการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากป่าชุมชน กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้นำชุมชน และสมาชิกกลุ่มการทำหัตกรรม จำนวน 2 คน ใช้การสัมภาษณ์และสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน ได้จากการสำรวจพื้นที่ป่าชุมชนโดยการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงคุณภาพและนำเสนอเชิงพรรณนาความ ผลการวิจัย พบว่า 1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน พบว่า ชนิดพืชหรือพันธุ์ไม้ในการนำมาใช้ประโยชน์ของป่าชุมชนบ้านจับไม้ ได้แก่ เห็ด หน่อไม้ กระท้อน มะม่วง ขนุน มะไฟ มะปราง และพืชสมุนไพร ได้แก่ เกล็ดลิ้นเกล็ดแลน (ไม้พุ่ม) ขมิ้นเครือ (ไม้เถาเลื้อย) ขี้กะตืกแปล เครือกิโกย ฝ้ายผี-ชะมดต้น ส้มกบ เป็นต้น และ 2) การศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากป่าชุมชน พบว่า ชุมชนบ้านจับไม้มีการจัดกลุ่มทอเสื่อจากต้นกก กลุ่มจักสานที่ได้จากต้นคล้า และปัจจุบันกำลังพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หลายรายการมีการจัดจำหน่ายในชุมชน การออกร้าน และวางขายให้แก่นักท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย จากผลการวิจัยการแนวทางการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเสื่อกกจากป่าชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักสรุปได้ว่าควรมีการรวบรวมสมาชิกให้ได้ครอบคลุมทั้งตำบล และควรมีการรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การทอเสื่อจากต้นกกเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม "
เอกสารงานวิจัย
 1. แบบสรุปโครงการวิจัยเรื่องที่ 4
 2. หน้าปก
 3. บทคัดย่อไทย-อังกฤษ
 4. กิตติกรรมประกาศ
 5. สารบัญ
 6. บรรณานุกรม
 7. ภาคผนวก ก กิจกรรม
 8. ภาคผนวก ก แบบสำรวจการใช้ประโยชน์จากป่า
 9. ภาคผนวก ข แบบสำรวจ
 10. ภาคผนวก ค ประวัติผู้วิจัย
 11. บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
 12. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 13. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
 14. บทที่ 4 บริบทพื้นที่ศึกษา
 15. บทที่ 5 การดำเนินงานและการวิเคราะห์
 16. บทที่ 6 สรุป อภิปรายผล-ชุดป่าน้ำ

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ