ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
Water storage model for agriculture during the dry season of Chaen laen Subdistrict, Kuchinarai District, Kalasin Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นายวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์
ผู้ร่วมวิจัย : นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา นายพิพัฒน์ ประจญศานต์
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
"1. เพื่อหารูปแบบการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. เพื่อถ่ายทอดรูปแบบการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร "
คำสำคัญ
รูปแบบการกักเก็บน้ำ, การเกษตร
บทคัดย่อย
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหารูปแบบการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และ 2) เพื่อถ่ายทอดรูปแบบการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร กระบวนการหารูปแบบการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรได้ดำเนินการสำรวจเชิงพื้นที่และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน และชุมชน จากการสำรวจปัญหาได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบสูบน้ำที่ใช้ในการเกษตร โดยใช้นวัตกรรมกังหันลมด้วยกระบวนการรับพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมและเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกลเพื่อใช้ในการชักหรือสูบน้ำจากที่ต่ำขึ้นที่สูงเพื่อใช้ในการเกษตร การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สามารถสรุปผลผลการวิจัยกลุ่มเกษตรสามารถลดต้นทุนในการเพาะปลูกดีกว่าแบบเดิมโดยใช้เครื่องยนต์ในการสูบน้ำ ซึ่งจะส่งผลทำการลดต้นทุนในการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
เอกสารงานวิจัย
 1. แบบสรุปโครงการวิจัยเรื่องที่ 5
 2. หน้าปก
 3. บทคัดย่อไทย-อังกฤษ
 4. กิตติกรรมประกาศ
 5. บรรณานุกรม
 6. ภาคผนวก ก กิจกรรม
 7. ภาคผนวก ข ประวัติผู้วิจัย
 8. บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
 9. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 10. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
 11. บทที่ 4 บริบทพื้นที่ศึกษา
 12. บทที่ 5 กาฬสิน
 13. บทที่ 6 สรุป อภิปรายผล

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ