ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยังยืนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการตนเองของชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา
ผู้ร่วมวิจัย : นายพิพัฒน์ ประจญศานต์ นายวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ ดร.ฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ นายณัฐวุฒิ ทะนันไธสง ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล วงษ์รัมย์ นายชลาวัล วรรณทอง
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. ปก
 2. 2.-บทคัดย่อภาษาไทย
 3. 3.-ABSTRACT
 4. 4. บทที่ 1 บทนำ-โครงการชุด
 5. 5. บทที่ 2 เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง-โครงการชุด
 6. 6. บทท 3 วิธีดำเนินการวิจัยป่า-โครงการชุดป่า
 7. บทที่ 4 บริบทพื้นที่ศึกษา-ปิดเล่ม
 8. 4 บทที่ 5-โครงการชุดทรัพยากร
 9. บทที่ 6 สรุป อภิปรายผล-ชุดป่าน้ำ
 10. 6 บรรณานุกรม-ชุด
 11. แนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะชุมชนตำบลเมืองพล

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ