ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากป่าชุมชนตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นายวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์
ผู้ร่วมวิจัย : นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา นายพิพัฒน์ ประจญศานต์
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. แบบสรุปโครงการวิจัยเรื่องที่ 2
 2. หน้าปก
 3. บทคัดย่อไทย-อังกฤษ
 4. กิตติกรรมประกาศ
 5. สารบัญ
 6. บรรณานุกรม
 7. ภาคผนวก ก กิจกรรม
 8. ภาคผนวก ข ประวัติผู้วิจัย
 9. บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
 10. บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 11. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
 12. บทที่ 4 บริบทพื้นที่ศึกษา
 13. บทที่ 5 การดำเนินงานและการวิเคราะห์
 14. บทที่ 6 สรุป อภิปราย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ