ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้านอาหาร-ข้าวหอมมะลิ โดยการจัดการตนเอง องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางกิติสา วงศ์คำ
ผู้ร่วมวิจัย : นายพลอยไพลิน ศรีวิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. กิตติกรรมฯ บทคัดย่อ คำนำ สารบรรญ
  2. ปก ข้าว ไพศาล
  3. โครงการวิจัย-สสส.-ย่อย-4-อทต.ไพศาล

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ