ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวผกามาศ มูลวันดี
ผู้ร่วมวิจัย : นางสาวแก้วมณี อุทิรัมย์ นายฐิติพร วรฤทธิ์ นางสาวทิพย์สุดา ทาสีดำ ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา นางสาวสายฝน อุไร นางสาววณิชา แผลงรักษา นางสาวพัชราวรรณ อาจหาญ
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. ปกนอก ปกใน
 2. บทคัดย่อภาษาไทย
 3. ABSTRACT
 4. กิตติกรรมประกาศ
 5. คำนำ
 6. สารบัญ
 7. บทที่ 1 บทนำ
 8. บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม
 9. บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย
 10. บทที่ 4 ปฏิบัติการวิจัยในพื้นที่
 11. บทที 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ
 12. รายการอ้างอิง
 13. ภาคผนวก ก ประวัติคณะผู้วิจัย
 14. ภาคผนวก ค ภายถ่ายกิจกรรม

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ