ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การใช้ประโยชน์ที่ดินและรูปแบบการปลูกพืชที่เหมาะสมบนพื้นที่ลาดชัน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในการทำเกษตรกรรม 2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของดินในพื้นที่ทำการเกษตรของตำบลแม่พริก 3) เพื่อศึกษารูปแบบการปลูกพืชที่เหมาะสมสำหรับการเกษตรกรรมในพื้นที่ลาดชันของตำบล แม่พริก
คำสำคัญ
รูปแบบการปลูกพืช,พื้นที่ลาดชัน
บทคัดย่อย
ประชากรตำบลแม่พริก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.70 และมีที่ดินทำกินด้านการเกษตรเป็นของตัวเองโดยปลูกพืชทางเศรษฐกิจ อาทิเช่น ปลูกข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวพันธุ์ญี่ปุ่น ถั่วเหลืองฝักสด มันฝรั่ง กาแฟ ยางพาราและชาใบเมี่ยง รายได้ส่วนใหญ่มาจากการทำสวนยางพารา พื้นที่บางส่วนปลูกข้าวโพดซึ่งเป็นปัญหาในเรื่องการใช้สารเคมีที่มากเกินความจำเป็นจึงส่งผลให้สภาพดินเสื่อมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ น้ำที่ใช้ในการเกษตรเกิดการปนเปื้อนของสารเคมีและสะสมอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกจึงเล็งเห็นว่าควรจะต้องเปลี่ยนรูปแบบในการทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวและใช้สารเคมีมาเป็นการทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรปลอดภัย การปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงหรือการใช้ระบบวนเกษตรน่าจะช่วยลดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิชาการที่เชี่ยวชาญและเพื่อศึกษาพื้นที่ต้นแบบเกษตรปลอดภัยบนพื้นที่ลาดชันแบบบูรณาการให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ จึงต้องมีการส่งเสริมโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย รวมถึงเกษตรกรในพื้นที่รว่มดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร เพื่อเป็นต้นแบบการเกษตรปลอดภัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร หรือผู้ที่สนใจในการทำการเกษตรปลอดภัยเพื่อเป็นแนวทางในการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างยั่งยืน
เอกสารงานวิจัย
  1. การใช้ประโยชน์ที่ดินและรูปแบบการปลูกพืชที่เหมาะสมบนพื้นที่ลาดชัน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ