ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่มเพาะเห็ดโพธิ์ชัย หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวแก้วมณี อุทิรัมย์
ผู้ร่วมวิจัย : นางสาวผกามาศ มูลวันดี นางสาวสายฝน อุไร
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. ปกนอก-ปกใน สารคาม
  2. คำนำ กิตกรรมประกาศ สารบัญ
  3. บทที่ 1
  4. บทที่ 2
  5. บทที่ 3
  6. บทที่ 4
  7. บทที่ 5
  8. บทที่ 6 สรุปผล และข้อเสนอแนะ สารคาม
  9. รายการอ้างอิง
  10. ภาคผนวก-ก-ประวัติคณะผู้วิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ