ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยังยืนของกลุ่มโรงสีข้าวบ้านหัวดง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวทิพย์สุดา ทาสีดำ
ผู้ร่วมวิจัย : นางสาวแก้วมณี อุทิรัมย์ นางสาวสายฝน อุไร
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. ภาพกิจกรรม
 2. Abstract
 3. กิตติกรรมประกาศ
 4. คำนำ
 5. บทคัดย่อ
 6. บทที่ 1 บทนำ
 7. บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม
 8. บทที่ 3 วิธีการดำเนินงานวิจัย
 9. บทที่ 4 บริบทของพื้นที่ศึกษา
 10. บทที่ 5 การดำเนินงานและการวิเคราะห์ผล1
 11. บทที่ 6 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
 12. บรรณานุกรม
 13. ปกนอก-ปกใน
 14. ประวัติผู้วิจัยใหม่
 15. ภาพกิจกรรม
 16. สารบัญ
 17. สารบัญตาราง
 18. สารบัญรูปภาพ
 19. แบบสรุปโครงการวิจัยการเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยังยืนของกลุ่มโรงสีข้าว

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ