ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เหมาะสมเพื่อความยั่งยืนในเขตพื้นที่ ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์
ผู้ร่วมวิจัย : นายฐิติพร วรฤทธิ์ นางสาวพัชราวรรณ อาจหาญ
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. กิตติกรรมประกาศ
 2. บทคัดย่อภาษาไทย
 3. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
 4. บทที่ 1 บทนำ
 5. บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม
 6. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
 7. บทที่ 4 บริบทของพื้นที่ศึกษา
 8. บทที่ 5 การดำเนินงานและการวิเคราะห์ผล
 9. บทที่ 6 สรุปผล
 10. แบบสัมภาษณ์
 11. ปกนอก-ปกใน
 12. ประวัติคณะนักวิจัย
 13. ภาพประกอบการวิจัย
 14. รายการอ้างอิง
 15. สารบัญ
 16. แบบสรุปโครงการวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการกองทุน

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ