ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษาการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัญหาสถานการณ์ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ 1 ต. กุดปลาดุก อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ 2. เพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 3. เพื่อศึกษาผลของส่งเสริมสุขภาพหลังการเข้าร่วมการวิจัยของผู้สูงอายุและความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการเข้าร่วมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
คำสำคัญ
ผู้สูงอายุ, การดูแลสุขภาพ, การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ