ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการระบบการผลิตพืชผักสู่การสร้างเครือข่ายพื้นที่ต้นแบบในการผลิตพืชผักปลอดภัยขององค์กรปกครองท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ชวลิต รักษาริภรณ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการระบบการผลิตพืชผักปลอดภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลเม็งราย เทศบาลตำบลปัว และเทศบาลตำบลเมืองจัง 2. เพื่อทดลองรูปแบบการทำการเกษตรปลอดภัยที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ของเทศบาลตำบลเม็งราย เทศบาลตำบลปัว และเทศบาลตำบลเมืองจัง 3. เพื่อสังเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการระบบการผลิตพืชผักปลอดภัยของพื้นที่เทศบาลตำบลเม็งราย เทศบาลตำบลปัว และเทศบาลตำบลเมืองจัง
คำสำคัญ
ระบบการผลิตพืชผักปลอดภัย
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ