ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การสร้างพื้นที่ต้นแบบในการลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสำหรับยางพารา แบบมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย กรณีศึกษาตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ชวลิต รักษาริภรณ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของปุ๋ยเคมี และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อคุณภาพผลผลิตยางพารา 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของปุ๋ยเคมีและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินต่อคุณภาพผลผลิตหรือเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง (DRC) 3) เพื่อเป็นแนวทางในการลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีของเกษตรกรชาวสวนยางพารา
คำสำคัญ
ระบบการผลิตพืชผักปลอดภัย
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. 02_บท1-5
  2. 01_หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ
  3. 03_ภาคผนวก
  4. 04_ภาคผนวก2
  5. 05_สรุป

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ