ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางส่งเสริมสุขภาวะด้านสังคมที่เหมาะสมของผู้สูงอายุโดยใช้พื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวสุจิตรา ยางนอก
ผู้ร่วมวิจัย : นางสาวเขมิกา อารมณ์
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. แนวทางส่งเสริมสุขภาวะ
  2. 1 ปก
  3. 2 บทคัดย่อ
  4. 3 บทที่ 1
  5. 6 บทที่ 4
  6. บทที่ 5

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ