ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการสร้างต้นแบบกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
Guidelines for Developing Model of the Elderly Occupation by Local Community Participation of Ban Thai Sub District, Khueang Nai District, Ubon Ratchathani Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวฤทัยภัทร ให้ศิริกุล
ผู้ร่วมวิจัย : นายกิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ ดร.ณปภัช วรรณตรง
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
ข้อ 1 เพื่อศึกษาบริบทผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ข้อ 2 เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนากลุ่มอาชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ข้อ 3 เพื่อค้นหาแนวทางการสร้างต้นแบบกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
คำสำคัญ
-,ผู้สูงอายุ ,คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ,กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ,อาชีพ,ทรัพยากรท้องถิ่น ,ชุมชน ,แนวทาง,ส่วนร่วม
บทคัดย่อย
-ประเทศไทยได้เข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุจำนวน 10 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งถือได้ว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ (Aging Society) อย่างสมบูรณ์ รัฐบาล (คสช.) โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีการเตรียมการรองรับ เพื่อขับเคลื่อน "สังคมผู้สูงอายุ” ทั้งต่อผู้สูงอายุ รวมทั้งครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยได้มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่เด็กวัยแรกเกิดจนถึงวัยของผู้สูงอายุ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คือ การกำหนดแนวทางหรือกิจกรรมที่ส่งเสริม ให้ผู้สูงอายุมีความพอใจในชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีนั้นประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) คุณภาพชีวิตด้านกาย ได้แก่ โครงสร้างทางร่างกายและสุขภาพร่างกาย รวมถึงด้านบุคลิกภาพด้วย 2) คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ ได้แก่ สภาพจิตใจและสุขภาพจิต รวมถึงด้านคุณธรรมและจริยธรรมด้วย 3) คุณภาพชีวิตด้านสังคม ได้แก่ สถานะทางสังคม ยศ ตำแหน่ง เกียรติยศชื่อเสียง การยอมรับนับถือ รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย 4) คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ สถานะทางเศรษฐกิจการเงินและรายได้ที่มั่นคง การพัฒนาอาชีพเสริมผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสูงอายุด้านเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ สำหรับสังคมผู้สูงอายุนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและการลดลงของอัตราการเกิดและการตาย ทำให้จำนวนผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้น จำนวนแรงงานลดลง นำมาสู่ความจำเป็นที่ปรับตัวเพื่อรองรับภาระทางสังคมที่ผู้ใหญ่วัยแรงงานต้องดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการลดลงของแรงงาน ความมั่นคงด้านรายได้ ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงและยืนนานขึ้น ส่งผลกระทบต่อเงินออมในการดำรงชีพระยะยาว และการพึ่งพิงลูกหลานเพิ่มขึ้น ซึ่งผลต่อสุขภาพจิตรู้สึกไม่มีค่า และส่งผลต่อสภาพกายการเจ็บป่วย ดังนั้นการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมสำหรับผู้สูงอายุนอกจากเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจโดยตรง ยังสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง ส่งผลต่อด้านกาย จิตใจ ในการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ การเข้าสังคม
เอกสารงานวิจัย
  1. แนวทางการสร้างต้นแบบกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
  2. บทที่ 2
  3. บทที่ 1
  4. บทที่ 3
  5. บทที่ 4
  6. บทที่ 5
  7. ปก

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ