ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การสังเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมปลอดภัยเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.สิริวดี พรหมน้อย
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
เพื่อหารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมปลอดภัยเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน
คำสำคัญ
การสังเคราะห์,การบริหารจัดการงานวิจัย
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. ปก
  2. บท1
  3. บท2
  4. บท3
  5. บท4
  6. บท5
  7. บทสรุปผู้บริหาร
  8. บรรณานุกรม
  9. ประวัตินักวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ