ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
The Development of Social Welfare Management System for The Elderly in Srangtho Sub District, Khuang Nai District, Ubon Ratchathani Province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.ณปภัช วรรณตรง
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาความต้องการระบบบริหารจัดการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 2) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 3) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 4) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจผู้ใช้ระบบบริหารจัดการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
คำสำคัญ
ผู้สูงอายุ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, เว็บแอปพลิเคชัน
บทคัดย่อย
การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาความต้องการระบบบริหารจัดการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจผู้ใช้ระบบบริหารจัดการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่าระบบบริหารจัดการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจระบบอยู่ในระดับมาก
เอกสารงานวิจัย
  1. แบบสรุปโครงการวิจัย-สร้างถ่อ
  2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ