ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การส่งเสริมรายได้ผู้สูงอายุภาคครัวเรือนภายใต้กระแสสังคมออนไลน์ในพื้นที่ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
Income Promotion of Elderly in Household Sector under Social Network Society in the Area of Ban Thai Sub District, Khueang Nai District, Ubon Ratchathani Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ดร.ณปภัช วรรณตรง
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาบริบทกลุ่มอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการการพัฒนาช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 3. เพื่อพัฒนาช่องทางจำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพผู้สูงอายุโดยผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
คำสำคัญ
ผู้สูงอายุ, กลุ่มอาชีพ, ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บทคัดย่อย
การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาความต้องการระบบบริหารจัดการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารจัดการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจผู้ใช้ระบบบริหารจัดการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ในพื้นที่ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่าช่องทางจำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพผู้สูงอายุโดยผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจระบบอยู่ในระดับมาก
เอกสารงานวิจัย
  1. แบบสรุปโครงการวิจัย-บ้านไทย
  2. การส่งเสริมรายได้ผู้สูงอายุภาคครัวเรือนภายใต้กระแสสังคมออนไลน์ในพื้นที่ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
  3. แบบสรุปโครงการวิจัย-บ้านไทย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ