ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพทางกายโดยกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าในผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางวรีรัตน์ ก่อกิตติพงศ์
ผู้ร่วมวิจัย : นาย กรรัช มากเจริญ
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. ปก
 2. ปกใน
 3. บทคัดย่อ
 4. สารบัญ
 5. บทที่1
 6. บทที่2
 7. บทที่3
 8. บทที่ 4
 9. บทที่ 5
 10. บทที่ 6
 11. รายการอ้างอิง
 12. ภาคผนวก

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ