ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการจัดการขยะและลดปริมาณขยะสะสมในครัวเรือนของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นางสาวเมษยา บุญสีลา
ผู้ร่วมวิจัย : นางสาวสุดารัตน์ ปีนะภา นายธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. ปก
 2. สารบัญ
 3. สารบัญตาราง
 4. สารบัญภาพ
 5. กิตติกรรมประกาศ
 6. บทที่ 1 บทนำ
 7. บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม
 8. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
 9. บทที่ 4
 10. บทที่ 5 การดำเนินการ
 11. บรรณานุกรม
 12. ประวัตินักวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ