ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษารูปแบบกระบวนการผลิตที่เหมาะสมในการยกระดับคุณภาพจุลินทรีย์ที่มี ประโยชน์เพื่อการผลิตในระบบเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์วราภรณ์ ภู่ภักดีพันธ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. ศึกษารูปแบบกระบวนการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพที่มีประโยชน์เพื่อการผลิตในระบบเกษตรปลอดภัย 2. ศึกษารูปแบบปัจจัยการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพที่มีประโยชน์เพื่อการผลิตในระบบเกษตรปลอดภัย 3. คัดเลือกและศึกษาจุลินทรีย์สายพันธุ์ท้องถิ่นเปรียบเทียบกับสายพันธ์ที่มีใช้ในปัจจุบันทั้ง 5 พื้นที่ศึกษา สำหรับการใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตในระบบเกษตรปลอดภัย 4. สังเคราะห์องค์ความรู้และรูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และต่อยอดกลุ่มเครือข่ายให้เข้มแข็งขึ้น
คำสำคัญ
กระบวนการผลิต, จุลินทรีย์
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
  1. 01_สมบูรณ์

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ