ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนเพื่อสังคมมีสุขของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์บัญชา นวนสาย
ผู้ร่วมวิจัย : นายโชคชัย วิเศษศรี นาย สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล วงษ์รัมย์ นายสมคิด สาลี นางสาวรัชนีกร ทบประดิษฐ์
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. ปกนอก
 2. บทคัดย่อ
 3. กิตติกรรมประกาศ
 4. สารบาญ
 5. บทที่ 1 บทนำ
 6. บทที่ 3
 7. บทที่ 2
 8. บทที่ 4
 9. บทที่ 5
 10. บทที่ 6
 11. บรรณนานุกรม

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ