ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการพัฒนาส่งเสริม “ลดเหล้า” ในชุมชน อบต.อุดมพร อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : นายโชคชัย วิเศษศรี
ผู้ร่วมวิจัย : ว่าที่ ร.ต.ณัฐพล วงษ์รัมย์ อาจารย์บัญชา นวนสาย นายสมคิด สาลี
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. ปกนอก ใน
 2. บทคัดย่อ
 3. กิตติกรรมประกาศ คำนำ
 4. สารบาญ
 5. บทที่ 1 บทนำ
 6. บทที่ 2
 7. บทที่ 3
 8. บทที่ 4
 9. บทที่ 5
 10. บทที่ 6
 11. บรรณนานุกรม
 12. ภาคผนวก
 13. แบบฟอร์มสรุปโครงการ อุดมพร

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ