ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การสังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)
-

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย
ผู้ร่วมวิจัย : นายอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา อาจารย์บัญชา นวนสาย
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
-
คำสำคัญ
-
บทคัดย่อย
-
เอกสารงานวิจัย
 1. กิตติกรรมประกาศ
 2. คำนำ
 3. บทคัดย่อ
 4. บทที่1
 5. บทที่2
 6. บทที่3
 7. บทที่4
 8. บทที่5สรุปผล
 9. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 10. บรรณานุกรม
 11. ปกนอก-ใน
 12. ภาคผนวกก
 13. ภาคผนวกข
 14. สารบัญ

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ