ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การลดใช้สารเคมีในระบบการปลูกแคนตาลูป: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
Pesticide Usage Reduction In Cantaloupe Planting System: The Case Studies of Nahuobo Municipal Subdistrict, Phannanikhom District, Sakonnakhon

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ชมภู่ เหนือศรี
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการปลูกแคนตาลูปของเกษตรกรในพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ลดการใช้สารเคมีในการปลูกแคนตาลูป
คำสำคัญ
2.1 คำสำคัญ (TH) ลดการใช้สารเคมี แปลงเกษตร แคนตาลูป สารเคมี 2.2 คำสำคัญ (EN) Pesticide Usage Reduction, Agricultural field, Cantaloupe, Pesticide
บทคัดย่อย
เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ประมาณ 50,000 ไร่ หรือ 80 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของตำบลนาหัวบ่อ มีสภาพพื้นที่ทางตอนใต้ที่มีลักษณะเป็นภูเขาและป่าไม้ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนทางตอนกลางและตอนเหนือของตำบลมีลักษณะเป็นที่ราบเรียบจนถึงค่อนข้างแบบลูกคลื่นลอนลาด นอกจากนั้นยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติ และหนองน้ำกระจายอยู่ทั่วไปภายในตำบล รวมทั้งยังมีคลองส่งน้ำของชลประทานน้ำอูนผ่านหมู่บ้านต่างๆ เกือบทุกหมู่บ้าน โดยมีเขตการปกครองทั้งสิ้น 19 หมู่บ้าน ประชากรประกอบอาชีพหลักคือการเกษตร ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เกษตรผสมผสาน (เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ, 2560) ซึ่งการทำการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีทางการเกษตรในการปราบศัตรูพืชค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกแคนตาลูปเพื่อการค้า บ้านบดมาดหมู่ที่ 11 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร มีกลุ่มแตงแคนตาลูปที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้า OTOP ที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอพรรณนานิคม โดยมีสมาชิกมากกว่า 25 คน ทั้งนี้เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีนโยบายในการส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีโดยหันมาพึ่งระบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการลดใช้สารเคมีในแปลงเกษตรในพื้นที่เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โดยศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตรสำหรับการปลูกแคนตาลูป และส่งเสริมการลดใช้สารเคมี โดยการให้ความรู้ผ่านคู่มือการปลูกแคนตาลูปปลอดสารพิษสำหรับเกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรที่ปลูกแคนตาลูปได้นำไปใช้ เพื่อให้เกิดการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ