ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การจัดการขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
People Participation in Community Garbage Management in NongKu Subdistrict Administrative Organization, Nadun Province, Maha Sarakham Province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์วรรณพร สารภักดิ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 2. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนโดยใช้รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
คำสำคัญ
การจัดการขยะ, การมีส่วนร่วมของชุมชน
บทคัดย่อย
มลพิษจากขยะมูลฝอย เป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ถือว่าเป็นปัญหาที่ มีความสำคัญอย่างยิ่งของชุมชนเกือบทุกแห่ง ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อัตราการ เพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่รวมทั้งค่านิยมด้านการบริโภคที่ เปลี่ยนไป ซึ่งมีการผลิตสินค้าในรูปแบบต่าง ๆให้เลือกมากมาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ของผู้บริโภค ทำให้มีการผลิตขยะเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ปริมาณขยะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่พื้นที่ สำหรับใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยมีอยู่อย่างจำกัด ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ รับผิดชอบในการกำจัดอาจมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ บุคลากรที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ จัดการที่เหมาะสม และในบางพื้นที่ยังไม่มีสถานที่รองรับ ทำให้มีการกำจัดที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล จึงก่อให้เกิดปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อม เช่น มีภูมิทัศน์ที่ไม่สวยงาม เป็นแหล่งอาหารและแหล่ง เพาะพันธุ์ของแมลงนำโรคต่าง ๆ ส่งกลิ่นเหม็นจนเป็นเหตุรำคาญ เป็นแหล่งแพร่กระจายของสิ่ง สกปรก เชื้อโรคและสารพิษต่าง ๆไปสู่แหล่งน้ำและพื้นดินใกล้เคียง ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ และ คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนั้นๆ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างตำบลน่าอยู่โดยชุมชนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ควบคู่กับการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การเป็นชุมชนท้องถิ่น น่าอยู่ โดยเน้นที่การเสริมสร้างพลังความร่วมมือ ให้องค์กรหลักในชุมชนได้ทำหน้าที่ของตนได้ อย่างเต็มศักยภาพ จึงได้เกิดการร่วมมือในการพัฒนาเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดแรงจูงใจ ที่จะดำเนินการร่วม เพื่อให้เกิดการพัฒนา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจชุมชน ความเป็นอยู่ และสุขภาวะอนามัย ด้านร่างกาย จิตใจของคนในชุมชน ปัจจุบันเนื่องจากขยะมูลฝอยในชุมชนหนองคูมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่ ด้วยเหตุนี้จึงมีการศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองคู ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน และในปัจจุบันพื้นที่ ดังกล่าวยังประสบปัญหาด้านขยะมูลฝอย และยังไม่มีการศึกษาปัญหาและแนวทางในการจัดการ ขยะมูลฝอยอย่างจริงจัง รวมทั้งยังไม่มีศูนย์กลางเก็บรวบรวม คัดแยกเก็บขน และกำจัดขยะมูลฝอย ที่ถูกหลักสุขาภิบาล โดยส่วนใหญ่แล้วประชาชนหรือหน่วยงานในพื้นที่จะเป็นผู้เก็บรวบรวมขยะ มูลฝอยไปกำจัดเอง ซึ่งการกำจัดขยะมูลฝอยโดยการนำไปกองไว้เพื่อให้เกิดการย่อยสลายเองตาม ธรรมชาติทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค ขยะมูลฝอยมีสภาพกระจัดกระจายไม่น่าดูและเพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนต่อไป
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ