ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนผลผลิตจากการแปรรูปสุกร ในพื้นที่ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
Community Economic Network by Engaging the Community Participation for sale or exchange of processing meat products from pigs at Phra Phloeng sub-district, Khao Chakan district, Sa Kaeo.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ อรุณรัตน์ จินดา
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาบริบทเชิงพื้นที่ในการดำเนินงานและการพัฒนาการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการจำหน่าย หรือแลกเปลี่ยนผลผลิตการแปรรูปสุกร พื้นที่ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 2) เพื่อสร้างรูปแบบในการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการจำหน่าย หรือแลกเปลี่ยนผลผลิตการแปรรูปสุกร พื้นที่ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน
คำสำคัญ
เครือข่ายทางเศรษฐกิจ,การมีส่วนร่วมของชุมชน,การแปรรูปสุกร,การพัฒนาอย่างยั่งยืน
บทคัดย่อย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ ศึกษาบริบทเชิงพื้นที่ในการดำเนินงานและการพัฒนาการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการจำหน่าย หรือแลกเปลี่ยนผลผลิตการแปรรูปสุกร และการดำเนินการสร้างรูปแบบในการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมให้กับชุมชน โดยพัฒนากลุ่มอาชีพที่มีในชุมชนโดยนำเอาศักยภาพ ความต้องการ และความสนใจของชุมชนมาสร้างเสริมความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการสร้างเครือข่ายในครั้งนี้ต่อไป ในพื้นที่ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยการมีส่วนร่วมของภาคีการวิจัย และพัฒนาทั้งภายในและภายนอกชุมชน ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การลงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม มีกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์และ นักศึกษา บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ประกอบการสุกรในชุมชน และกลุ่มสมาชิกกลุ่มอาชีพในชุมชน ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสังเกตแบบมีและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จำนวน 7 คน การประชุมกลุ่ม (focus group) กลุ่มแม่บ้านสตรีและผู้นำชุมชนจำนวน 19 หมู่ บันทึกการปฏิบัติงานและการเรียนรู้จากเกษตรกรและผู้ประกอบการสุกร จำนวน 60 คน นำมาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปอุปนัยและวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า บริบทเชิงพื้นที่ในการดำเนินงานและการพัฒนา การสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมชน และผู้ประกอบการสุกร มีความพร้อมต่อการพัฒนาแนวทางและการดำเนินการการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการจัดจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนผลผลิตการแปรรูปสุกร โดยส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนและการพัฒนากลุ่มอาชีพจะต้องสร้างจากภายใน ภายนอก โดยใช้หลักการขยายผลหรือต่อยอดองค์ความรู้ศักยภาพของชุมชน เสริมแรงด้วยการบูรณา-การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ชุมชน และหน่วยงาน และได้มาซึ่งรูปแบบในการสร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจจากการแปรรูปผลผลิตจากสุกร ได้แก่ กุนเชียงหมู หมูแดดเดียว หมูสวรรค์ และไส้กรอกอีสาน โดยเน้นการนำเอาผลผลิตที่มาจากศักยภาพและความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างยั่งยืนตามหลักการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ