ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
Guideline The Solid Waste Management In the household Banprong Subdistric Srithat District Udonthani Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนเทศบาลตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 2 เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนเทศบาลตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
คำสำคัญ
การจัดการขยะมูลฝอย, ครัวเรือน
บทคัดย่อย
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโปร่ง, 2560) จากปัญหาที่เกิดขึ้นที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้ทำการศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรื่อนของประชาชน โดยมุ่งเน้นที่จะศึกษาในส่วนของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เพื่อศึกษาว่าประชาชนในแต่ละครัวเรือนของตนมีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างไร และมีปัญหาอะไรบ้าง และข้อมูลที่ได้รับจะได้นำไปสู่การศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนให้รู้จักการจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตรวมทั้งการหนุนเสริมขององค์กรชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนซึ่งจะส่งผลโดยรวมให้ชุมชนน่าอยู่มากยิ่งขึ้น
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ