ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อลดปริมาณ ขยะของชุมชนตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
Participation in Solid Wastes Management for Source Reduction in Ban Paeng, Kosumphisai District, Maha Sarakham Province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์อัครพงษ์ วงศ์พัฒน์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 2. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางของชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
คำสำคัญ
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ, การลดปริมาณขยะ, ขยะต้นทาง, ขยะ, การมีส่วนร่วม
บทคัดย่อย
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลแพง ประสบกับปัญหาปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น สาเหตุมาจากประชาชนขาดความตระหนักและจิตสำนึก ประชาชนยังยืดติดกับการแก้ปัญหาขยะแบบเดิมๆ ไม่เห็นคุณค่าของขยะ ไม่มีการคัดแยกขยะ การทิ้งขยะของคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นการทิ้งแบบรวมทุกประเภทในถังใบเดียว คุ้นชินกับการให้องค์การบริหารส่วนตำบลแพงดำเนินการจัดเก็บและขนส่งไปยังพื้นที่กำจัดขยะ ซึ่งพื้นที่กำจัดขยะในปัจจุบันไม่มีกำแพงล้อม เป็นที่สาธารณะ กำจัดโดยวิธีการเทกองกลางแจ้ง หรือการฝังกลบ ในช่วงหน้าฝนรถเก็บขนขยะไม่สามารถนำขยะเข้าไปยังสถานกำจัดขยะได้ เนื่องจากสภาพถนนไปลำบาก และตลอดเส้นทางก็มีขยะทิ้งเกลื่อนกลาดเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญประชาชนและองค์การบริหารส่วนตำบลแพงยังขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะร่วมกัน (วราพรรณ ไชยมูล, 2560) ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์นโยบายของจังหวัดและเทศบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลแพง ภายใต้โครงการลดขยะลดภาระในชุมชน คณะผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะของชุมชน โดยเน้นการลดปริมาณขยะที่ต้นทาง เพื่อให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นสำคัญและเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักวิจัยเชิงพื้นที่ ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพและความสามารถของตนในชุมชนในการจัดการขยะของชุมชนตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ