ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุในด้านการส่งเสริมสร้างรายได้ กรณีศึกษาชุมชนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
Development Social Welfare Promotion of Revenue for the Older People in the Community: A case study of Na Thom Community Sub-District Na Thom District Nakhonphanom Province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์เอกวิทย์ ลำพาย
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของชุมชนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 2. เพื่อศึกษาศักยภาพของผู้สูงอายุในชุมชนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 3. เพื่อพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุในด้านการส่งเสริมสร้างรายได้ กรณีศึกษา ชุมชนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม
คำสำคัญ
การพัฒนา, สวัสดิการ
บทคัดย่อย
การพัฒนา, สวัสดิการจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความสนใจที่จะ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมีมากขึ้น มิได้จำกัดขอบเขตอยู่แต่เฉพาะภายในระบบเศรษฐกิจของประเทศตนเท่านั้น หากแต่พยายามศึกษาระบบเศรษฐกิจของประเทศอื่นที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจมาเป็น ต้นแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศของตน นอกจากนี้ในโลกยุคปัจจุบันที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ โดยเฉพาะทางด้านการค้ามีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ประกอบกับการคมนาคมติดต่อสื่อสาร ที่สะดวกรวดเร็วทำให้ประเทศต่าง ๆ มีโอกาสติดต่อทำการค้าระหว่างประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแตกต่างกัน การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศใดประเทศหนึ่งอาจมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อประเทศอื่น ๆ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันยิ่งทำให้โลกแคบลง ผลกระทบของการดำเนิน นโยบายทางเศรษฐกิจและการค้ายิ่งรุนแรงมากขึ้น การแข่งขันในโลกปัจจุบันได้แปรเปลี่ยนจากการแข่งขันทาง อาวุธและสงครามมาเป็นการแข่งขันทางการค้า สำหรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ นับได้ว่ามี ความสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนโดยส่วนรวมในแต่ละช่วงเวลา ตลอดจนจะต้อง พิจารณาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยว่ามีแนวโน้มดำเนินไปอย่างไร ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวมโดยแท้จริง เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ตั้งอยู่ที่ 189 หมู่ที่ 11 บ้านนาทม ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม มีพื้นที่ อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอนาทม ห่างจากอำเภอนาทม ประมาณ 7 กิโลเมตร ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม มีพื้นที่รับผิดชอบ 15 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 106.65 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 66,657 ฯลฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม มีกลุ่มงานฝ่ายสวัสดิการสังคมที่ดูแลรับผิดชอบจัดสรรสวัสดิการ สังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมและพัฒนาสังคม รวมทั้งการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อให้ ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้ในระดับมาตรฐาน โดยบริการดังกล่าวจะต้องตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ของประชาชนให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมให้แก่ประชาชนในชุมชนในหลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านความเป็นอยอู่ าศัย ด้านการบริการสังคมทั่วไป และด้านการมี รายได้ เป็นต้น ปัจจุบัน กลุ่มงานฝ่ายสวัสดิการสังคม ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านการ ส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เพราะอันเนื่องมาจากกลุ่มผู้สูงอายุใน ชุมชนค่อนข้างมีคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต เป็นต้น ดังนั้น จากความสำคัญที่กล่าวมาในข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย เพื่อท้องถิ่น มีวิสัยทัศน์เพื่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อพัฒนาการเรียน การสอน ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายองค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่นใน 42 แห่ง ทางภาคอีสาน ได้ร่วมมือกันทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม อันจะนำไปสู่ชุมชน ท้องถิ่นน่าอยู่ โดยผู้วิจัยและคณะได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดย ผ่านการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุในด้านการส่งเสริมสร้างรายได้ กรณีศึกษาชุมชนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ให้เกิดเป็นเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 4.0 ต่อไป
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ