ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานกองทุนเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในเขตเทศบาลช่องเม็ก อาเภอช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
Development of Guidelines for Implementation of the Community Empowerment Fund of Chongmek Municipality, Chongmek District, Ubonratchathai Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดตั้งและพัฒนาการกองทุนชุมชนในเขตเทศบาลตาบลช่องเม็ก อาเภอช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานกองทุนเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในเขตเทศบาลตาบลช่องเม็ก อาเภอช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี 3. เพื่อค้นหาแนวทางการดาเนินงานกองทุนเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในเขตเทศบาลตาบลช่องเม็ก อาเภอช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
คำสำคัญ
การพัฒนาแนวทาง, การดาเนินงานกองทุน, การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน, เทศบาลตาบลช่องเม็ก
บทคัดย่อย
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลช่องเม็ก มีลักษณะเป็นกึ่งชุมชนเมือง มีชุมชนที่รับผิดชอบทั้งหมด 3 ชุมชน ซึ่งในแต่ละชุมชนจะมีการจัดตั้งกองทุนของชุมชนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนของตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยแต่ละชุมชนก็ได้ดาเนินการจัดทาโครงการต่าง ๆ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนกองทุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวของ อาทิ เทศบาลตาบลช่องเม็ก หน่วยงานทางราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งเท่าที่ผ่านมาการดาเนินงานของกองทุนแต่ละกองทุนในเขตเทศบาลตาบลช่องเม็ก บางกองทุนก็สามารถดาเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายสามารถช่วยเหลือมวลสมาชิกของกองทุนได้เป็นอย่างดี แต่บางกองทุนไม่สามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมายและมีข้อขัดแย้งกันเองในชุมชนอยู่บ่อยครั้ง ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาแนวทางการดาเนินงานกองทุนเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในเขตเทศบาลตาบลช่องเม็ก อาเภอช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ว่ามีความคิดเห็นต่อแนวทางการดาเนินงานและปัญหาอุปสรรคเป็นอย่างไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุนเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลช่องเม็ก ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากที่สุด
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ