ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง กระบวนการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านอีสานเพื่อพัฒนางานสวัสดิการสาหรับเด็กและเยาวชนตาบลบ้านโปร่ง อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
Learning Process of Isaan Folk Music of children and Youths Welfare Development in Bonpong Sub-district, Srithat District, Udonthani Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.รามนรี นนทภา
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านอีสานจากปราชญ์ชาวบ้านของชุมชนตาบลบ้านโปร่ง อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 2. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านตามกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสวัสดิการสาหรับเด็กและเยาวชนตาบลบ้านโปร่ง อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านอีสานเพื่อพัฒนางานสวัสดิการสาหรับเด็กและเยาวชนตาบลบ้านโปร่ง อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
คำสำคัญ
กระบวนการเรียนรู้, ดนตรีพื้นบ้านอีสาน, เด็กและเยาวชน, การพัฒนางานสวัสดิการ
บทคัดย่อย
ดนตรีพื้นบ้านอีสานสามารถนามาจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น ตามความต้องการของชุมชนและผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยการปรับลดหรือเพิ่มเนื้อหาสาระการเรียนรู้ เอกสารความรู้ หนังสือ เสริมประสบการณ์และแผนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม การดาเนินชีวิต ทรัพยากรภูมิปัญญาของท้องถิ่น เป็นการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมาใหม่ ในกรณีของท้องถิ่นที่หลักสูตรระดับชาติหรือหลักสูตรแม่บทไม่ได้กาหนดไว้เพื่อให้ผู้บริหารและครูนาไปใช้ในโรงเรียนต่อไป เป็นการเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยหลักสูตรแม่บทได้กาหนดจุดมุ่งหมายและเนื้อหาสาระไว้อย่างกว้าง ๆ ประสบการณ์บางอย่างอาจไม่สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น จึงเปิดโอกาสให้สามารถนาทรัพยากรท้องถิ่น โดยเฉพาะภูมิปัญญาพื้นบ้านมาใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรักและความผูกพันกับท้องถิ่นของตน ทาให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจท้องถิ่นของตนและเพื่อให้การดาเนินการบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ จึงจาเป็นต้องมีการประสานสัมพันธ์และร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน ให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ