ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง กลไกของประชาชนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตาบลห้องแซง อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
Village Fund management in Tumbon Donjik Municipality Phibun Mangsahan District, Ubonratchathani Province

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ปิยนันท์ เกตุแสง
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตาบลห้องแซง อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของประชาชนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตาบลห้องแซง อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 3. เพื่อค้นหากลไกของประชาชนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตาบลห้องแซง อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
คำสำคัญ
การบริหารกองทุนหมู่บ้าน, กลไกของประชาชน, กองทุนหมู่บ้านตาบลห้องแซง
บทคัดย่อย
เทศบาลตาบลห้องแซง มีจานวนหมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน มีครัวเรือนทั้งหมด 3,169 ครอบครัวมีประชากรจานวน 11,458 คน มีเนื้อที่ 135.30 ตารางกิโลเมตร ห่างจากอาเภอเลิงนกทาไปทางทิศตะวันตกประมาณ 21 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดยโสธร 85 กิโลเมตร ซึ่งมีประชากร จานวนครัวเรือน 3,284 ครัวเรือน จานวนประชากร 11,227 คนแยกเป็นชาย 5,709 คน เป็นหญิง 5,518 คน โดยมีหมู่บ้านที่ได้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านทั้งหมด 19 หมู่บ้าน แต่ยังไม่เพียงพอต่อจานวนประชากรในการหมุนเวียนของเงินกองทุน ซึ่งประชาชนที่อยู่ในชุมชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และขาดความรู้ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มุ่งหวังให้ชาวบ้านและประชาชนในชุมชนเมืองได้ร่วมกันบริหารจัดการกองทุนของตนเอง โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม อันได้แก่ ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมติดตามตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ตลอดจนร่วมแรงร่วมใจสร้างกองทุนของหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเองไปสู่ความยั่งยืน ผู้วิจัยจึงเห็นว่าหากจะดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่รัฐบาลกาหนดไว้จาเป็นต้องศึกษาถึงกลไกของประชาชนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในเขตเทศบาลตาบลห้องแซงโดยผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาถึงกลไกของประชาชนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองซึ่งได้แก่ การบริหารจัดการกลุ่ม การจัดทาบัญชี การติดตามผล การร่วมกันตรวจสอบ หลักเกณฑ์ในการอนุมัติเงินกู้
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ