ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
Creating a learning process for farmers to develop a sustainable household economy of households in Kudrang Sub-district, Kud Rang district, Maha Sarakham province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ธันยชนก ปะวะละ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ ศักยภาพ องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 2. สร้างกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
คำสำคัญ
การสร้างระบวนการเรียนรู้, เศรษฐกิจชุมชน
บทคัดย่อย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นกระบวนการในการค้นคว้า หาคำตอบที่สอดคล้องและสนองต่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนที่แท้จริง อันเป็นผลจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่มาร่วมคิด ร่วมคุย ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งปัญหาหรือแนวทาง การแก้ไข ล้วนมาจากการตัดสินใจเลือกบนพื้นฐานของความรู้และข้อมูลจากกระบวนการวิจัย ที่ทุกคนเห็นร่วมกันแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นปัญหาร่วมที่ทุกคนได้รับผลกระทบและต้องได้รับการแก้ไข มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ยึดและนำสนองปรัชญาที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการสอนวิจัย และบริการวิชาการแก่ชุมชนดังนั้นภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคือการประสานความร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับตำบลระดับจังหวัดและร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นตลอดจนภาคเอกชนเพื่อหาทางพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR: Participatory Action Research) การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยต้องการศึกษาบริบทชุมชนโดยทั่วไปเพื่อให้เห็นถึงสภาพปัญหา ความต้องการ และเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของปัญหา เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ และนำไปสู่การหาแนวทางการแก้ปัญหา โดยทำการศึกษาและค้นหาศักยภาพ ภูมิปัญญาและความรู้ท้องถิ่น มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา โดยให้ชุมชนได้ร่วมกันค้นหา ทบทวน วางแผน ในการศึกษาวิจัยและร่วมออกแบบแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ