ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชุมชนปลูกพริก หมู่บ้านสมบูรณ์ หมู่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
The development of the learning process. To develop community products grow chili. village SomBoon Moo 8 , Tambon Administrative Phon Phaeng. Amphoe Mueang Saam Sib, Ubon Ratchathani.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ปริญญา ทองคำ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาบริบท ข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของชุมชน 2. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยชุมชนที่ปลูกพริก
คำสำคัญ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ , การมีส่วนร่วม , การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ , แจ่วบอง
บทคัดย่อย
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) คือ การสร้างมูลค่าสินค้า หรือบริการที่เกิดจากความคิดของมนุษย์ สำหรับสาขาการผลิตที่พัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเรียกว่า“อุตสาหกรรม สร้างสรรค์” (Creative Industry) ซึ่งหมายถึงกลุ่มกิจกรรมการผลิตที่ต้องพึ่งพาความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” คือแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้(Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ทางสังคม และเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยในปัจจุบันประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาภายใต้กรอบการพัฒนา
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ