ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การศึกษารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
A STUDY OF HEALTH PROMOTION MODEL OF ELDERLY BY COMMUNITY PARTICIPATORY : A CASE STUTY OF NONG-KO VILLAGE MOO 6 PANG SUB-DISTRIC KOSUMPHISAI DISTRIC, MAHASARAKHAM PROVINCE

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์รุ่งลาวัลย์ ละอำคา
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1. สภาพปัจจุบันและปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นอย่างไร 2. รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นอย่างไรเป็นอย่างไร 3. ผลของการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่ได้จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างไร และทำให้ผู้สูงอายุเกิดความพึงพอใจหรือไม่อย่างไร
คำสำคัญ
ผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพ, การส่งเสริมสุขภาพ, การมีส่วนร่วมของชุมชน
บทคัดย่อย
องค์การบริหารส่วนตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ ความรู้ทางวิชาการจากหลายภาคส่วน มีการดำเนินกิจกรรมทั้งส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นองค์ความรู้ในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมของผู้สูงอายุ ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในชุมชนท้องถิ่น จึงต้องการศึกษารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้นำไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้สมบูรณ์ เกิดความสุขและร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้สมดุลและยั่งยืนสืบไป บ้านหนองโก หมู่ที่ 6 เป็นหมู่บ้านหนึ่งในเขตการปกครองของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล แพง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีผู้นำและการรวมกลุ่มรวมพลังที่เข้มแข็ง กล่าวคือ 1) เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ด้านการพัฒนาตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พุทธศักราช 2557 2) ได้รับรางวัลระดับประเทศ ด้านหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย และ 3) เป็นหมู่บ้านที่ผู้นำชุมชน คือ ผู้ใหญ่บ้าน นายวิชิต แถมโฮง ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม โดยได้รับรางวัลแหนบทองคำ โล่เกียรติยศ และเครื่องแบบปกติขาว ในปี พุทธศักราช 2559 (สุวรรนิภา กลิ่นขจร, 2560: สัมภาษณ์) จากการที่ชุมชนมีพื้นฐานของการร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาพื้นที่เป็นอย่างดี เกิดการขับเคลื่อนหมู่บ้านโดยปรับใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนหลากหลายแนวทาง ได้แก่ การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การปรับสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านให้น่าอยู่ การออกกำลังกายและการพบปะของผู้สูงอายุเพื่อจัดกิจกรรมนันทนาการและการช่วยเหลือเกื้อกูลในการจัดกิจกรรมในชุมชน จากสภาพการเกื้อกูลที่ดีเป็นพื้นฐานทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนบ้านหนองโก หมู่ที่ 6 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนและผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมการรำไม้พอง และมีการจัดกิจกรรมพบปะเพื่อกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ในชุมชนอันเกื้อกูลให้เกิดการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนในชุมชน ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2558-60 (ไพชิต แถมโฮง, 2560: สัมภาษณ์) จึงเห็นได้ว่า หมู่บ้านหนองโกจึงเป็นหมู่บ้านที่มีทุนทางสังคมที่เอื้อให้สามารถนำมาเป็นชุมชนในการดำเนินการเพื่อหาแนวทางส่งเสริมสุขภาพอันจะเอื้อให้เกิดคุณค่าในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นนำไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพได้อีกด้วย
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ