ข้อมูลงานวิจัย รายงานข้อมูล

งานวิจัยรื่อง การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
Community Participation development model for the self-health care of Tha Kasem Subdistrict Municipality, Sa Kaeo Province.

นักวิจัย
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ :
วัตถุประสงค์
1 เพื่อศึกษาสถานการณ์ สิ่งที่ต้องการพัฒนาหรือสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2 เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
คำสำคัญ
การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ,มีส่วนร่วมของชุมชน
บทคัดย่อย
การพัฒนางานเกี่ยวกับผู้สูงอายุยังมีปัญหาและข้อจำกัดบางประการ เช่น ความล่าช้าในการให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเนื่องจากมีแพทย์ตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวนน้อย และความไม่เพียงพอต่อความต้องการของเครื่องมือ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ดังนั้นจึงเป็นที่มาของงานวิจัยในครั้งนี้ โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1 เพื่อศึกษาสถานการณ์ สิ่งที่ต้องการพัฒนาหรือสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2 เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยสัมภาษณ์เชิงลึก โดยทำการแบ่งการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 5 กลุ่ม จำนวนประชาการที่ใช้ในการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการเลือกแบบวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน 144 คน แบ่งเป็น กลุ่มผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 คน กลุ่มผู้แทนกลุ่มผุ้สูงอายุ จำนวน 80 คน กลุ่ม ผู้นำชุมชน จำนวน 4 คน กลุ่ม ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าเกษม ภึ และ กลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 คน การเก็บข้อมูลโดยผู้วิจัยและคณะผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์แบบพบหน้า ด้วยคำถามกึ่งโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์สรุปประเด็น ผลการวิจัยสามารถสรุปออกมาเป็นประเด็นสำคัญ ได้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพปัจจุบัน ด้านการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และด้านความเป็นไปได้และประโยชน์ ในด้านสภาพปัจจุบัน พบว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ประชาชนในพื้นที่ยังไม่มีรูปแบบที่แน่นอนในการดูแลสุขภาพตนเอง และยังต้องอาศัยการดูแลสุขภาพจากทางหน่วยงานของภาครัฐ เช่นหน่วยงานสถานีอนามัย องค์การบริหารส่วนตำบล โดยหน่วยงานภาครัฐจะมีโครงการในการดูแลสุขภาพของชุมชน แต่ผู้เข่าร่วมส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ จึงทำให้การดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนยังไม่เป็นที่น่าพอใจของทางหน่วยงานภาครัฐ ในด้านการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองพบว่า การพัฒนารูปแบบจำเป็นต้องมีการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่อยู่ในชุมชน โดยแต่ละภาคส่วนจำเป็นต้องมีผู้นำที่เป็นตัวแทนในการผลักดันให้เกิดการดูแลตนเองของประชาชนในชุมชน โดยแต่ละภาคส่วนควรประกอบไปด้วย สถานีอนามัย องค์กรบริหารส่วนตำบล โรงเรียน กำนัล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และจากการศึกษาของคณะผู้วิจัยยังพบว่า วัดมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ชุมชนมีการดูแลสุขภาพตนเองทั้งในด้านจิตใจ และด้านร่างกาย ดังนั้นองค์ประกอบในการทำให้เกิดรูปแบบได้จำเป็นต้องมีการร่วมมือกันของคณะผู้ทำงานโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการดูแล และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอและให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าร่วม รวมไปถึงทำการปลูกฝักการดูแลตนเองในเยาวชนเพื่อทำให้การดูแลตนเองเป็นไปอย่างยั่งยืน และในด้านความเป็นไปได้และประโยชน์คณะผู้วิจัยพบว่า ถ้ามีการนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนำไปใช้ผลที่ได้ทางตรงคือประชาชนจะมีสุขภาพที่มีความแข็งแรงมากขึ้นในทุกกลุ่มอายุ และนอกจากนี้ประโยชน์ทางอ้อมที่เกิดขึ้นมาอย่างเด่นชัดคือ ชุมชนจะกลายเป็นชุมชนเข็มแข็งและมีการสามัคคี ร่วมไปถึงก่อให้เกิดชุมชนห่างไกลยาเสพติด เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีองค์ความรู้ในด้านสุขภาพมากขึ้นและชุมชนมีการเข้าใจถึงภัยที่เกิดจากสารเสพติดที่ทำลายสุขภาพจึงทำให้มีการเฝ้าดูเฝ้าระวังไม่ให้มีสารเสพติดเข้ามาในชุมชน
เอกสารงานวิจัย

ผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

Notes

ข้อมูลจากระบบ LRD : Local Research Development System.

ย้อนกลับ